Algemene voorwaarden en klachtenregeling

 

Klein Geluk is opgericht door Kim van Raamsdonk-de Waard ingeschreven bij de kamer van koophandel in Den Haag onder het nummer 68735332. Adres: Kerkstraat 11, 2295LA Kwintsheul.

Privé.
Wat inhoudelijk tijdens het traject/workshop gedeeld wordt, blijft privé en wordt niet gedeeld met anderen. Dat valt onder mijn beroepsgeheim. Het kan zijn dat ik een vraag over een traject wil bespreken met een supervisor. Dit gebeurt dan op een manier waarin jouw naam en specifieke situatie onherkenbaar zijn en bij een integere supervisor.
Zie ik in jouw situatie, of van jouw kind of omgeving, een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreek ik dit met je en laat het in eerste instantie aan jou om verandering in te zetten. Eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van mijn beroepsgeheim.

Betaling.
Facturering vindt plaats na afloop van een sessie voor coaching of vooraf aan een workshop. Je betaalt binnen de aangeduide termijn. Lukt dit om welke reden dan ook niet binnen de termijn, dan neem je contact met mij op. Komt de betaling niet op tijd binnen, dan bericht ik je hierover en krijg je een nieuwe termijn. Is de betaling er dan nog niet, dan geef ik je een derde herinnering en aangepaste, verhoogde,  factuur. Wordt er dan nog niet betaald, dan laat ik het verder over aan een incassobureau.
Je bent het gehele vastgestelde bedrag verschuldigd.

Tarieven

De geldende tarieven staan vermeld op www.clubkleingeluk.nl

Bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

Ik ben gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand voor inwerkingtreding aangekondigd.

Afmelding
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare omgeving waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren. Een geplande afspraak kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos telefonisch worden afgezegd c.q. verplaatst. Daarna geldt dat bij afzegging binnen 48 uur voor aanvang van het gesprek, het volledige tarief in rekening worden gebracht. Indien de cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde regeling en tarieven gehanteerd.

Workshops
De naam en inhoud van mijn workshops en het door mij aangeleverde materiaal is door mij geschreven, vervaardigd of opgenomen (tenzij anders vermeld) en mag niet zonder toestemming worden (her)gebruikt of aangepast. Ik reken er dus op dat je het copyright, wat rust op de trainingen/workshops respecteert en deze kennis zelf naar hartenlust gebruikt. Delen met anderen is een schending van het copyright. De workshops/trainingen zijn strikt persoonlijk en mogen niet uitgewisseld worden met anderen.

Officieel gaat het hierom: Het copyright van workshops en trainingen berust bij Klein Geluk. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Kim van Raamsdonk lesmateriaal en informatie van Klein Geluk op welke manier dan te vermenigvuldigen (opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier) aan derden door te geven of te publiceren zonder de nadrukkelijke toestemming van Kim. De eigendomsrechten van het gebruikte lesmateriaal zijn en blijven eigendom van Klein Geluk.

Kindercoaching

Voor de ouders:
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Beide ouders zullen hiervoor het intakeformulier moeten ondertekenen. De opdracht gevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt.

Overeenkomst.
Na een kennismaking, waarin wordt verkend of we bij elkaar passen en of de hulpvraag aansluit op mijn expertise, kunnen we tot samenwerking overgaan. Je gaat dan akkoord met de voorwaarden en de afgesproken prijs.

Loop en beëindiging van het traject
We stellen samen een haalbaar doel. We investeren allebei in de weg naar het doel. Ik verplicht mij tot maximale inspanning. Dat verwacht ik ook van jou. We maken globaal een inschatting van de duur van het traject. Mocht dit gaandeweg korter of langer duren, dan wordt dit op tijd helder.
Is het doel behaald, dan is het traject rond. Er kan gaandeweg een nieuw doel ontstaan. Desgewenst bepalen we een vervolgtraject. Ook kunnen in sommige gevallen eenmalige sessies worden afgesproken. Ouders zijn telefonisch bereikbaar tijdens een sessie.
Zie ik in de samenwerking dat het proces niet meer klopt dan bespreek ik dat met je en kan ik besluiten het traject te stoppen. Dit kan het geval zijn wanneer je met regelmaat de door ons gemaakte afspraken niet nakomt of aantoonbaar niet meewerkt. Jij mag zonder verdere opgaaf van reden een traject beëindigen. Je betaalt alle genoten sessies en bent verder tot niks verplicht.

Eigen verantwoordelijkheid
De coachee is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade ten gevolge van onjuist opgevolgde aanwijzingen of onoplettendheid van de cliënt.

Gesprekken met derden.
Ik sta open voor mogelijkheid tot een gesprek met derden. Dit kan een leidinggevende, leerkracht, (ex) partner, familielid of andere hulpverlener of arts zijn. In de meeste gevallen wordt dit gesprek als sessie gezien en betaald.

Klachten.
Als professional zal ik alles in het werk stellen om u en/of uw kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen u toch een klacht heeft. Wanneer u of uw kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van mij, kan over die handeling een klacht worden ingediend door u als ouders/verzorgers. Wanneer u uw klacht met mij communiceert zal ik er alles aan doen en mijn uiterste best doen om voor u en voor mijzelf tot een bevredigende oplossing te komen. Ik vertrouw erop dat we hier samen uitkomen. Omdat ik ben aangesloten bij Stichting Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten, kunt u, wanneer wij er samen niet uit komen, een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van deze stichting. Uiteraard hoop ik dat het niet zo ver hoeft te komen en dat we, als er wat speelt samen uit kunnen komen.